Ramlistindustri - Ett Ramlistcentrum

ram01-08.jpg

Förädling av den egna råvaran är av stor vikt ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Att ramlistindustrin i Sverige har levt ett tynande liv under mer än 15 år beror på flera faktorer. En av dessa är att internationella storföretag köpt upp marknaden för att få bort konkurrens, en annan är bankkrisen på 90 talet. Åsikter finns också att ramlistindustrin haft för lite bärande visioner för framtiden samt inte haft förmågan eller intresset att kommunicera och vidareutveckla sitt verksamhetsområde.

Ramlistbälte

Det går ett smalt bälte, ca 10 - 20 mil brett, genom Finland, Sverige och Norge med en idealisk furuskog lämplig för listtillverkning. Norr om detta bälte växer årsringarna tätare vilket gör virket för hårt. Söder om detta bälte växer träden för snabbt som gör att virket blir för mjukt och sprött. Detta förklarar delvis varför listfabriker växte upp i mellansverige. Virke exporteras numera från detta område till andra listtillverkare i andra länder. Detta trots att förutsättningarna att bedriva ramlisttillverkning och allt som därtill hör fortfarande finns kvar.

Enligt statistik från Skogsindustrierna och Trä & möbelföretagen så går cirka 70% av det sågade virket i Sverige direkt till export. 2009 låg detta värde på 77%. Värt att notera är att förädlingsvärdet på trä ligger på 30%, enligt uppgifter från Trä & möbelföretagen. Jämför detta med fordon och kaross (bilindustrin) där förädlingsvärdet ligger på 20%.

Låt oss tydliggöra dom ekonomiska möjligheterna i trävaruförädling med ett exempel från 2002:

  • 16 miljarder m3 trä kom ut från sågverken till ett värde av 29 miljarder SEK
  • 11 miljarder m3 exporterades till ett värde av 21 miljarder SEK
  • 5 miljarder m3 stannade i Sverige och förädlades till ett värde av 140 miljarder SEK

(Uppgifterna kommer från Trä & möbelföretagen)

 

Publikt kunskapsarkiv

Som första del i arbetet läggs historiskt material ut. Nästa fas är utvecklingen av kunskapsdatabas, bildarkiv och kunskapsförmedling kring ramlisttillverkning. Detta är viktigt dels av historiska skäl men också som utgångspunkt för kommunikation, dokumentation och vidareutveckling. Vi anser det vara viktigt att sprida kännedom och kunskap om vad ramlistindustri och trävaruförädling är och har varit i Sverige, dels ur ett regionalpolitiskt perspektiv dels som rent ekonomiskt möjlighetsperspektiv. Hur tjänar vi våra pengar i morgon?

Ett publikt kunskapsarkiv är viktigt för att:

  • Bevara och förmedla kunskap
  • Skapa Intresse, efterfrågan och referensramar
  • Stöd, Intressegenererande och Bollplank för företag

Målsättningen med skapandet av ramlistindustri.se syftar till att fungera som en samlingsplats, förmedling, inspiration och utveckling riktat mot: allmänheten, skolor, nuvarande- och blivande företagare.

(Det är svårt att förhålla sig till, än mindre utveckla, det man inte känner till.)

 

Ramlistindustri - En Kunskapsbehållare

ram01-01.jpg

Ramlistindustri, en databasdriven webbplats. Målet med webbplatsen (och databasen) är att den ska innehålla ett rikt utbud kring allt vad ramlistindustrin i Gustafs har tillverkat under 100 år av verksamhet. Exempel på innehåll är: unik svensk industrihistoria, tillverkningstekniker, produkt kataloger, ramlistprofiler, ornamentik (ornamentsvalsar), m.m.

Allt detta finns fortfarande kvar i Gustafs, profilstål, ornamentsvalsar samt alla maskiner för att tillverka ramlist på industriell nivå.

Intresse och Efterfrågan

Genom webbplatsen Ramlistindustri visar vi 100 år av unik svensk industrihistoria. Målsättningen är att i framtiden kunna visa Gustafsfabrikernas hela produktsortiment. Förhoppningsvis skapar detta en efterfrågan med följdfrågor var man kan köpa specialbeställningar av trälist i allmänhet och ramlist i synnerhet. Tillverkningskunskapen finns fortfarande kvar som en spillra från forna tider hos dom lokala företagen i Gustafs. All utrustning och kunskap som krävs för att tillverka produkter av detta slag finns på plats. Vi hoppas att detta ska kunna växa i framtiden.

Nästa generation

Målsättningen med hela projektet är att allmänhetens ökade intresse ska inspirera till nystart av företag genom den ökande efterfrågan och intresse som genereras av Lundgrens - Vänförening för Industrimuseum & Kulturhus i Gustafs och Ramlistindustri aktiviteter. Genom samarbete med skolan och utbildningar säkras det intresse som finns hos vår yngre generation för den som vill arbeta med entreprenörskap och den kreativitet som yrket innebär.

Sammanfattning

  • Gör material tillgängligt för allmänheten
  • Locka - inspirera till utvidgad verksamhet för befintliga företag- och locka till nya kunder och verksamheter
  • Uppbyggnaden av denna sker i samarbete med bygdens företagare och hantverkare.

 

 

Vision och projektbeskrivning utarbetad av:
Hans E Andersson (HEAMEDIA) och Barbro Johansson (Lundgrens) 2009.

 

 

Översikt Om

Utgivare

Vision

Webben